Servicis per a la L’Administració de Finques

administradores-colegiados

• Constitució, legalització, custòdia i gestió de la documentació de la comunitat de propietaris.
• Preparació, elaboració i assistència a Juntes de propietaris Ordinàries i Extraordinàries en funció de les necessitats de la comunitat. Disponibilitat i assistència a les reunions de Juntes Rectores, a petició dels membres que la componen.
• Elaboració d’un pressupost anual, d’acord amb la Llei de Propietat Horitzontal.
• Rendició de comptes trimestrals, semestral o anual, amb la deguda notificació als propietaris de la comunitat.
• Control de la comptabilitat, pagaments i ingressos, segons moviments del compte bancari.
• Control i gestió de la comunitat, reclamació judicial d’impagats. Assessoria jurídica en assumptes de la comunitat.
• Elaboració d’escrits davant de les diferents administracions, professionals, constructors, etc.
• Segur de responsabilitat civil i assegurança de caució a través del col·legi d’administradors de finques de València.

Busquem constantment les millors alternatives en relació qualitat-preu de totes les gestions realitzades i servicis contractats per a la comunitat de propietaris.